رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند 

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است 

همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد