پیامبر اکرم (ص) 

تقوای کامل آن است که آنچه را نمیدانی

یاد بگیری و به آنچه میدانی عمل کنی